7. Whodo 文档列表

[注意]

下面的文档列表是手工收集而成,可能并不全面,也不能保证链接有效。Wiki 中的文档列表是自动创建的,因而更有参考价值。WHODO Wiki 中的文档列表请参见: Whodo Wiki 的文档目录

2008/07/20 - 2008-09-13 敏捷Python开发实战 —— pySvnManager (v008feb1)
2002/10/26 - 2011-12-01 业务连续性的保证 —— BCP (vfd1d52f)
2002/02/26 - 2007-06-14 缺陷追踪系统(Bug Tracking)HOWTO (v720117e)
2002/01/08 - 2007-06-19 版本控制:CVS vs. Starteam (v9b62cff)
2003/01/22 - 2007-06-14 DNS Howto (v271718a)
2002/09/18 - 2011-12-01 文档的技术革命 —— DocBook (vd23f613)
2003/02/11 - 2007-07-31 有效沟通和知识管理 —— Email (v30b6c89)
2006/04/17 - 2011-12-01 FreeMind Hacking Howto (vbc4ca03)
2003/01/29 - 2007-06-14 摘抄:健康指南 (v4c877a6)
2002/10/14 - 2007-07-31 有效沟通和知识管理 —— News (v3038a6f)
2003/02/22 - 2007-06-19 有效沟通和知识管理 —— Maillist (v408fb68)
2006/04/26 - 2007-06-14 Makefile Howto (ve521d3a)
2003/01/08 - 2011-12-01 我的游泳记录 (vf31f6cf)
2002/03/20 - 2007-06-19 持续集成 —— 每晚构建/Nightly Build (v7f6b461)
2002/10/30 - 2007-06-19 信息安全 —— 个人防火墙 (v35692ad)
2002/02/20 - 2007-06-19 PGP/GPG HOWTO (vdc50d4f)
2002/01/11 - 2007-06-19 C 语言开发规范参考 (v9cc8997)
2006/04/25 - 2008-04-23 Python 学习笔记 (vf11363e)
2003/06/08 - 2007-06-19 有效沟通和知识管理 —— 搜索引擎 (v58d659b)
2006/04/27 - 2011-12-01 Subversion Hooks (vd03c3b4)
2002/11/15 - 2007-06-19 网站管理 Howto (vcf8c05d)
2006/04/10 - 2011-12-01 Whodo 计划 Howto (v455fe17)
2003/07/08 - 2007-06-19 有效沟通和知识管理 —— Wiki (v0e4b93d)