PGP/GPG Howto

修订历史
修订 0.5 2002/9/04 jiangxin
增加用PGPDISK进行磁盘加密
修订 0.4 2002/9/03 jiangxin
增加PGP公钥管理
修订 0.3 2002/2/25 jiangxin
Windows XP 和 PGP兼容性问题
修订 0.2 2002/2/22 jiangxin
增加简介和PGP GUI和CLI共存
修订 0.1 2002/2/20 jiangxin
PGP/GPG Howto

摘要

PGP/GPG 是不对称加密、数字签名的经典和标准,不但可以为个人的数字传输提供信用保障, 用于保护个人之间通讯的隐私,保护敏感数据,而且可以在更大的范围内,如公司范围内的 数据加密,电子产品(软件)的数字签名,知识产权保护等。

本文介绍PGP/GPG软件的使用技巧等。

(编译自版本: dc50d4f,最后更新时间: 2007-06-19)


目录

1. 不是多此一举
2. 安装
3. PGP 公钥管理
4. PGP GUI, PGP CLI, GPG共存
4.1. PGP GUI和CLI共存
4.2. PGP移植到GPG
4.3. GPG移植到PGP
5. 环境配置
5.1. PGP (WIN2K+CYGWIN)
5.2. GPG (WIN2K+CYGWIN)
6. 命令参考
7. 用PGPDISK进行磁盘加密
8. FAQ